آدرس: اصفهان، خیابان مصلی، ابتدای خیابان نیکبخت

تلفن: ۳۶۶۰۰۰۰۰

مدیریت: مصطفی کریمخانی

 

اردستان

مدیریت: سعید تاجیک